OUDERBIJDRAGE

Hoewel de school van de rijksoverheid een vergoeding ontvangt voor leer- en hulpmiddelen, salarissen en onderhoudskosten voor gebouw en terrein, is dit bedrag onvoldoende om ons onderwijs op een voor ons aanvaardbare wijze te realiseren. Daarom vragen wij de ouders een bijdrage.

Zo vinden wij dat er voldoende ondersteunend lesmateriaal (computers, audiovisuele hulpmiddelen) beschikbaar moet zijn. De omgeving, waarin we dag in dag uit werken, moet doelmatig zijn en er plezierig uitzien. Buitenschoolse activiteiten zoals toneel- en muziekuitvoeringen kosten allemaal geld, maar we zouden het niet graag willen missen. Onze professioneel uitgeruste en beheerde mediatheek zou uit de rijksbijdrage alléén niet te betalen zijn. Aanvullende voorzieningen voor werkweken kunnen alleen geboden worden als daarvoor voldoende geld beschikbaar is.

Screening van leerlingen op dyslexie en faalangst vinden we belangrijk, de reguliere financiering van scholen voorziet daar niet volledig in, en dit geldt evenzeer voor de activiteiten van het Zorgteam dat extra steun biedt op diverse gebieden, die wij van groot belang vinden voor een goede begeleiding van onze leerlingen. Alle leerlingen krijgen een schoolpas, die ook de functie van bondspas heeft; alle leerlingen zijn hierdoor lid van de Leerlingenbond en hebben daardoor toegang tot de soirees. Tevens ontvangen de leerlingen komend jaar opnieuw een CJP cultuurpas.

Om al deze redenen vragen wij van alle ouders een extra bijdrage. Een deel van deze kosten betreft de voor het onderwijs noodzakelijke leerlinggebonden faciliteiten. Het betreft hierbij de geschatte uitgaven voor: kopieerwerk, leerlingenkaart, verzekeringen, leerlingenbond, schoolkrant, dagexcursies en kosten begeleiding werkweken. Dit schatten wij op € 250,-

 Over de besteding van de ouderbijdragen legt de schoolleiding jaarlijks achteraf verantwoording af via de jaarrekening. Uit de ouderbijdrage worden de volgende activiteiten bekostigd: leerlingenzorg, werkweken en excursies, mediatheek, ICT-middelen, onderwijsassistentie en de Montessori Academie. De afgelopen vier jaar hebben wij gemiddeld € 268.000 EUR per jaar ontvangen. Indien er in een jaar meer ontvangen wordt, blijft dit beschikbaar om het jaar erna een extra activiteit te doen. Bij tekorten worden activiteiten mogelijk niet uitgevoerd.

De specifieke kosten van werkweken in het brugjaar, in 4 havo, 5 atheneum en 5 gymnasium worden apart in rekening gebracht. In overleg met de financiële administratie is betaling in termijnen mogelijk.

Ouderbijdrage is niet verplicht

Scholen mogen een vrijwillige ouderbijdrage vragen, maar ouders mogen zelf beslissen of zij die betalen. Ouders en kinderen hoeven zich nu geen zorgen meer te maken dat kinderen worden uitgesloten van onderwijsprogramma’s en activiteiten op die school.

Voor leerlingen van 18 tot 27 jaar in het voortgezet onderwijs

Leerlingen die in de loop van het studiejaar 18 jaar worden, moeten in het kwartaal, voorafgaand aan hun verjaardag “Tegemoetkoming Scholieren” aanvragen.

Meer informatie is te vinden op www.duo.nl

Overige kosten.

Naast de ouderbijdrage zijn er, afhankelijk van de jaarlaag waarin uw kind zit, mogelijk extra kosten voor jaarlaag-gebonden activiteiten. Ook kan het zijn dat uw kind meedoet aan activiteiten van de Montessori Academie waar kosten aan verbonden zijn. Hieronder vindt u een overzicht van deze mogelijk bijkomende kosten. De bedragen zijn onder voorbehoud en er kunnen nog extra activiteiten worden georganiseerd waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.

Eenmalige borg lockersleutels:

(voor nieuwe leerlingen) €10,-

Werkweken (deelname verplicht):

brugklaswerkweek Asten: ± €220,-
4-havo werkweek Rome: ± €585,-
5-VWO werkweek Berlijn of Parijs: ±€335,-
5-gymnasium werkweek Griekenland: ±€1.050,-

Activiteiten met de mentorklas:

ongeveer €50,- per jaar

Facultatieve activiteiten Montessori Academie (indien aangemeld en toegelaten):

Theaterklas (brugklas) 20 lessen: €195,-
Wetenschaps- & techniekklas (brugklas) 25 lessen: €195,-
Excursie Canterbury (leerjaar 2): ±€550,-
Advanced Cambridge English (leerjaar 4, 5 of 6): ±€485,-