OUDERBIJDRAGE

Hoewel de school van de rijksoverheid een vergoeding ontvangt voor leer- en hulpmiddelen, salarissen en onderhoudskosten voor gebouw en terrein, is dit bedrag onvoldoende om ons onderwijs op een voor ons aanvaardbare wijze te realiseren. Daarom vragen wij de ouders een bijdrage.

Zo vinden wij dat er voldoende ondersteunend lesmateriaal (computers, audiovisuele hulpmiddelen) beschikbaar moet zijn. De omgeving, waarin we dag in dag uit werken, moet doelmatig zijn en er plezierig uitzien. Buitenschoolse activiteiten zoals toneel- en muziekuitvoeringen kosten allemaal geld, maar we zouden het niet graag willen missen. Onze professioneel uitgeruste en beheerde mediatheek zou uit de rijksbijdrage alléén niet te betalen zijn. Aanvullende voorzieningen voor werkweken kunnen alleen geboden worden als daarvoor voldoende geld beschikbaar is.

Screening van leerlingen op dyslexie en faalangst vinden we belangrijk, de reguliere financiering van scholen voorziet daar niet volledig in, en dit geldt evenzeer voor de activiteiten van het Zorgteam dat extra steun biedt op diverse gebieden, die wij van groot belang vinden voor een goede begeleiding van onze leerlingen. Alle leerlingen krijgen een schoolpas, die ook de functie van bondspas heeft; alle leerlingen zijn hierdoor lid van de Leerlingenbond en hebben daardoor toegang tot de soirees. Tevens ontvangen de leerlingen komend jaar opnieuw een CJP cultuurpas.

Om al deze redenen vragen wij van alle ouders een extra bijdrage. Een deel van deze kosten betreft de voor het onderwijs noodzakelijke leerlinggebonden faciliteiten. Het betreft hierbij de geschatte uitgaven voor: kopieerwerk, leerlingenkaart, verzekeringen, leerlingenbond, schoolkrant, dagexcursies en kosten begeleiding werkweken. Dit schatten wij op € 75,= Daarnaast vragen wij van alle ouders een algemene bijdrage die inkomensafhankelijk is en maximaal € 275,= per kind bedraagt. Mocht u in staat zijn om iets meer over te maken dan vragen wij u dat in overweging te nemen.

Aan de hand van de bijgaande tabel kunt u nagaan wat in uw geval de totale hoogte van de ouderbijdrage is. Over de besteding van de ouderbijdragen legt de schoolleiding jaarlijks achteraf verantwoording af via de jaarrekening. Uit de ouderbijdrage worden de volgende activiteiten bekostigd: leerlingenzorg, werkweken en excursies, mediatheek, ICT-middelen, onderwijsassistentie en de Montessori Academie. De afgelopen vier jaar hebben wij gemiddeld 300.000 EUR per jaar ontvangen. Indien er in een jaar meer ontvangen wordt, blijft dit beschikbaar om het jaar erna een extra activiteit te doen. Bij tekorten worden activiteiten niet uitgevoerd.

De specifieke kosten van werkweken in het brugjaar, in 4 havo, 5 atheneum en 5 gymnasium worden apart in rekening gebracht. In overleg met de financiële administratie is betaling in termijnen mogelijk.

Een principieel uitgangspunt van de school is dat uw financiële omstandigheid nooit een belemmering mag zijn om uw zoon of dochter deel te laten nemen aan ons onderwijs. Reductie op de ouderbijdrage kan verleend worden op grond van de definitief vastgestelde aanslag(en) van inkomstenbelasting c.q. loonheffing, volgens de onderstaande tabel.

 leerling  algemene
 gebonden  ouder
 faciliteiten  bijdrage  totaal
meer dan  €   50.000  € 75  €   200  € 275
 €    15.000  –  €   50.000  € 75  €   100  € 175
 minder dan  €   15.000  € 75  €       0  €   75

Voor leerlingen van 18 tot 27 jaar in het voortgezet onderwijs
Leerlingen die in de loop van het studiejaar 18 jaar worden, moeten in het kwartaal, voorafgaand aan hun verjaardag “Tegemoetkoming Scholieren” aanvragen.

Meer informatie is te vinden op www.duo.nl

Overige kosten.
Naast de ouderbijdrage zijn er, afhankelijk van de jaarlaag waarin uw kind zit, mogelijk extra kosten voor jaarlaaggebonden activiteiten. Ook kan het zijn dat uw kind meedoet aan activiteiten van de Montessori Academie waar kosten aan verbonden zijn. Hieronder vindt u een overzicht van deze mogelijk bijkomende kosten. De bedragen zijn onder voorbehoud en er kunnen nog extra activiteiten worden georganiseerd waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.

Eenmalige borg lockersleutels:
(voor nieuwe leerlingen) 10 euro

Werkweken (deelname verplicht):
brugklaswerkweek Asten: ±180 euro
4-havo werkweek Londen: ±425 euro
5-VWO werkweek Berlijn of Parijs: ±450 euro
5-gymnasium werkweek Griekenland: ±945 euro

Het RML heeft sinds november 2018 een spaarsysteem om de kosten voor deelname aan de werkweken te spreiden.

Meer informatie hierover is terug te vinden in: Spaarsysteem kosten deelname werkweken.

Activiteiten met de mentorklas:
ongeveer 50 euro per jaar

Facultatieve activiteiten Montessori Academie (indien aangemeld en toegelaten):
Theaterklas (brugklas) 20 lessen: 195 euro
Wetenschaps- & techniekklas (brugklas) 25 lessen: 195 euro
Excursie Canterbury (leerjaar 2): ±545 euro
Talentenklas (leerjaar 4): ±400 euro
Advanced Cambridge English (leerjaar 4, 5 of 6): ±475 euro
Cursus Italiaans / Spaans (alle leerjaren): ±80 euro