Voor leerlingen die moeite hebben om het onderwijs op het RML zoals dat regulier wordt aangeboden te volgen, bestaat er de mogelijkheid dat er bepaalde aanpassingen worden gedaan waardoor het voor een leerling eenvoudiger wordt om toch de gewenste resultaten te behalen. We spreken dan van een leerling met een zorgvraag. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat d.m.v. een rapportage vaan een orthopedagoog of psycholoog onderbouwd kan worden welke zorgvragen er aan de orde zijn.

Het zorgteam
Het zorgteam bestaat uit de conrector leerlingzaken (dhr. Zandvliet) en de zorgcoördinator (dhr. van Beek). Het zorgteam is belast met het coördineren van alle acties rondom leerlingen met een zorgvraag. De zorgcoördinator is ook te bereiken via zoco@rml.nl.
Leerlingen met een zorgvraag kunnen bij het zorgteam terecht om faciliteiten aan te vragen. Een faciliteit is een aanpassing in het onderwijs, zoals extra tijd of het gebruik van een laptop bij het maken van toetsen, extra begeleiding van bijv. een remedial teacher, het gebruik maken van een time-out regeling etc. Ook kan het zorgteam adviseren een leerling te laten testen bij een psycholoog of ortho-pedagoog als er een vermoeden is van een leer- of gedragsstoornis. Voor het toekennen van veel faciliteiten is een officiële diagnose wel een vereiste.

Screening in de brugklas
Het zorgteam organiseert aan het begin van de brugklas de screening van leerlingen op het gebied van begrijpend lezen, wiskunde en rekenvaardigheid en spelling. Leerlingen die op een of meerdere onderdelen zwak scoren krijgen een serie steunlessen aangeboden, die worden gegeven tijdens de KWT.
Wanneer de indruk bestaat dat er meer aan de hand zou kunnen zijn dan een achterstand (bijvoorbeeld dyslexie), dan wordt contact opgenomen met de ouders.

Later in het jaar vullen alle leerlingen in de brugklas de School Vragen Lijst in. Aan de hand van dit onderzoek wordt bepaald welke leerlingen mogelijk baat zouden kunnen hebben bij de training “Bewust omgaan met faalangst” (BOF). Verder levert het de mentor en de docenten veel informatie op over hoe de leerling omgaat met huiswerk en of hij/zij met plezier naar school gaat.

Schoolmaatschappelijk werk
Een leerling die een probleem heeft op school zal in de meeste gevallen naar zijn mentor gaan. Toch zijn er situaties waarin een leerling liever met iemand spreekt die wat verder weg staat of zijn er problemen buiten school die het mentoraat overstijgen. In die gevallen kunnen leerlingen een beroep op de schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker onderhoudt ook de contacten met externe hulpverleners. Mevrouw Loi (SMW) is per mail bereikbaar op: smw@rml.nl.

Schoolondersteuningsteam (SOT)
Tot slot heeft het Montessori ook een schoolondersteuningsteam. Het SOT wordt gevormd door de conrector leerlingenzaken (tevens voorzitter), de zorgcoördinator, de counselor, de schoolmaatschappelijk werker, de wijkagent, een medewerker van leerplicht, de schoolverpleegkundige en een orthopedagoog/psycholoog. Het SOT komt ongeveer 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar om casussen te bespreken van leerlingen waarbij vanuit verschillende disciplines naar een oplossing wordt gezocht.
Om een leerling bij naam in het SOT te bespreken is toestemming van de leerling en zijn of haar ouders nodig.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar zoco@rml.nl.