Het RML wil haar missie realiseren door het creëren van een pedagogisch-didactisch klimaat dat gebaseerd is op enkele voor de school fundamentele waarden. Deze uitgangspunten laten zich samenvatten in de volgende woordparen:

1 Vrijheid en gebondenheid

Het RML ziet vrijheid als ruimte voor ontwikkeling, maar ook als een middel om te leren omgaan met regels en gebondenheid.

– Het RML zorgt voor kaders waarbinnen leerlingen zo veel mogelijk in vrijheid kunnen handelen en die hun de zekerheid bieden van waaruit zij aan hun eigen ontwikkeling kunnen werken.

– Het RML biedt leerlingen de kans om zich individueel te ontplooien binnen een sociale context.

– Het RML stimuleert leerlingen tot reflectie op en gesprekken over hun ontwikkelingsproces.

2 Zelfstandigheid en geborgenheid

Op het RML zijn zelfstandigheid en geborgenheid voorwaardelijk voor elkaar. Leerlingen moeten zich binnen de school veilig voelen. Doordat zij zelf verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen ontwikkeling, kunnen zij hun zelfstandigheid ervaren en oefenen.

– Het RML zorgt voor een veilige omgeving, waarin leerlingen kunnen oefenen en experimen­teren en waarin ze oog hebben voor elkaar.

– De zorg voor leerlingen op het RML is gericht op zelfredzaamheid, veiligheid en sociaal gedrag. Hierin is aandacht voor het individu binnen de sociale context en voor het groepsproces zelf.

– Het RML stimuleert leerlingen om verantwoorde keuzes te maken en te reflecteren op het belang van die keuzes.

3 Brede ontwikkeling en verdieping

Er is op het RML ruimte voor leerlingen om binnen en buiten de school de wereld om zich heen te ontdekken en hun plaats daarin te bepalen.

– Het RML daagt leerlingen uit om hun talenten op cognitief, emotioneel en sociaal gebied te ontdekken en te ontwikkelen.

– Het RML biedt leerlingen een betekenisvolle en eigentijdse omgeving voor hun persoonlijke verdieping.

4 Realisme en resultaatgerichtheid

Leerlingen worden op het RML uitgedaagd om optimaal te presteren op hun eigen niveau.

– Om dit te bereiken dragen docenten en mentoren zorg voor doorlopende leerlijnen, samenhang in de leerstof, aandacht voor het leren leren en determinatie van leerlingen op basis van gedegen observaties.

– Het RML biedt ouders en leerlingen duidelijkheid over de verwachtingen ten aanzien van het leerproces.

5 Verantwoordelijkheid en betrokkenheid

Ouders, leerlingen en docenten zijn elk vanuit hun eigen rol gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces.

– Het RML zorgt voor een goed voorbereide leeromgeving en daagt leerlingen uit om op een positieve manier hieraan een bijdrage te leveren.

– De onderlinge betrokkenheid van ouders, leerlingen en docenten op het RML krijgt gestalte in een adequate, heldere en persoonlijke communicatie.