Het Montessori heeft twee schoolsoorten:

 • hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en
 • voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

Binnen het vwo kunnen leerlingen het atheneum of het gymnasium volgen.

Eerste jaar

In het brugjaar volg je onderwijs in een vwo-klas of gemengde (lyceum) brugklas. In de gemengde zitten de leerlingen onafhankelijk van het niveau bij elkaar in de klas.
Halverwege het eerste jaar kun je voor het gymnasium kiezen. Dan blijf je in dezelfde klas zitten, maar volg je ook lessen in de Klassieke Talen.

Tweede leerjaar

Het tweede leerjaar is een verlengde brugperiode.
Met uitzondering van de leerlingen die hun weg vervolgen in de gymnasiumafdeling, worden de leerlingen in de tweede jaarlaag opnieuw heterogeen geplaatst. Aan het eind van de tweede klas wordt beslist of je verder kan in 3 havo of 3 atheneum.

Derde leerjaar

In het derde leerjaar bestaan de klassen uit havo- of atheneum- of gymnasiumleerlingen. In dit leerjaar staat de voorbereiding op je profielkeuze van de tweede fase centraal.

Bovenbouw

In de bovenbouw geld het tweede-faseprogramma (havo-atheneum en gymnasiumklassen).

Vakken basisvorming

In de basisvorming (leerjaren 1, 2 en 3) krijg je op het Montessori les in de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • wiskunde
 • informatiekunde
 • biologie
 • natuurkunde
 • scheikunde
 • geschiedenis
 • aardrijkskunde
 • economie
 • techniek
 • kunst (beeldend)
 • kunst (muziek)
 • kunst (drama)
 • lichamelijke oefening

Leerlingen die in de loop van de brugklas voor de gymnasiumopleiding kiezen, volgen in de basisvorming ook Latijn en Grieks.

Voor de lessentabel van de onderbouw zie: Lessentabel onderbouw.

Profielen tweede fase

Het onderwijsprogramma voor de bovenbouw van het havo en het vwo bestaat uit vier profielen. Het Montessori biedt al deze 4 profielen volledig aan. Ieder profiel is opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. De leerling kiest uit vier profielen:

 • cultuur en maatschappij (CM)
 • economie en maatschappij (EM)
 • natuur en gezondheid (NG)
 • natuur en techniek (NT)

Op het Montessori zijn ook leerlingen die het examen in twee profielen afleggen. Dit behoort tot de mogelijkheden. De inrichting van het onderwijs in de tweede fase van het havo op het Montessori ziet er als volgt uit:

Gemeenschappelijk deel CM, EM, NG en NT:

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • CKV
 • Lichamelijke opvoeding
 • Profielwerkstuk

Profieldeel CM:

 • Frans of Duits
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde of economie of
  maatschappijwetenschappen
 • Kunst (beeldend of drama) of
  Duits of Frans

Profieldeel EM:

 • Wiskunde A of B
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Duits of  Frans of
  aardrijkskunde of M&O of
  Maatschappijwetenschappen

Profieldeel NG:

 • Wiskunde A of B
 • Biologie
 • Scheikunde
 • Aardrijkskunde of natuurkunde

Profieldeel NT:

 • Wiskunde B
 • Biologie
 • Scheikunde
 • Natuurkunde

Vrije deel keuze CM, EM, NG en NT: keuze-examenvak

Voor aanvullende informatie: zie pagina 7-10 van de Tweede Fasegids 2018/2019

Extra vakken in de bovenbouw

Met ingang van schooljaar 2018/2019 zijn nieuwe voorwaarden van kracht voor de toelating/ plaatsing bij een extra vak. Het kan voorkomen dat het aantal beschikbare plaatsen niet toereikend is voor het aantal gegadigden voor het volgen van een extra vak. Om in aanmerking  te komen voor plaatsing bij een extra vak moet voldaan worden aan het volgende criterium: de leerling moet een gemiddeld cijfer voor alle vakken hebben van 7,0 (havo 6,5) of hoger. Als er na plaatsing van deze leerlingen nog plek is voor andere leerlingen die een extra vak zouden willen volgen, kunnen deze worden geplaatst mits de docentenvergadering daarover een positief advies uitbrengt. In geval dat het aantal gegadigden groter is dan het aantal plekken, zal er selectie plaatsvinden door loting.

De inrichting van het onderwijs in de tweede fase van het vwo op het Montessori ziet er als volgt uit: Lessentabel bovenbouw.