Het bestuur van de Stichting Montessori Lyceum Rotterdam bestaat uit vrijwillige, onbezoldigde ouders. In het bestuursverslag wordt jaarlijks gerapporteerd over de WNT bezoldiging van de topfunctionarissen. Dit verslag wordt jaarlijks gepubliceerd op de website onder downloads.
Het bestuur is onbezoldigd en de schoolleiding ontvangt een vergoeding conform cao VO. Er zijn geen topfunctionarissen die een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Voor 2022 is dit vastgesteld op 154.000,- euro.
De stichtingsvorm geeft het bestuur volledige autonomie, binnen de grenzen van de wettelijke regels en de statuten van de stichting.
 
Samenstelling bestuur
Msc J.W.R. Juttmann voorzitter
Mw. W. Hendriks-Nijhoff secretaris
Dhr. H. van der Wardt penningmeester
Mw. M.E.A. Geertsma lid
Dhr. H.N.A. Vocking lid
   
 
Het postadres van het bestuur is: Schimmelpenninckstraat 17, 3039 KS Rotterdam.
RSIN: 002771457.