Voorlichtingsmomenten

Op donderdag 28 november 2019 vindt de voorlichtingsavond voor ouders plaats (aanvang: 19.30 uur)

Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen op woensdag 11 december 2019 en op woensdag 12 februari 2020 lessen volgen tijdens de open lesmiddag. Graag vooraf hiervoor aanmelden via administratie@rml.nl.

Op donderdag 30 januari 2020 (van 15.30 – 17.30 uur en van 19.00 – 21.00 uur) zijn leerlingen en ouders van harte welkom op onze Open Dag.

Aanmeldprocedure voor de brugklas schooljaar 2020 – 2021

Om uw zoon / dochter aan te melden voor de brugklas van het Montessori Lyceum zijn de volgende dingen nodig:

  1. een ingevuld aanmeldingsformulier

Dit aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden of meenemen tijdens de voorlichtingsavond voor ouders, de open lesmiddag of de open dag. U kunt het ingevulde formulier meenemen naar het kennismakingsgesprek of per post opsturen naar het Montessori Lyceum. Om de belasting van de administratie tijdens de inschrijfperiode te verlichten is het mogelijk om het aanmeldingsformulier vanaf januari in te leveren. Op dat moment is uw kind nog niet aangemeld, maar geeft u door het inleveren van het formulier alleen aan dat u belangstelling heeft om uw kind aan te melden op onze school en beschikken wij daarmee over contactgegevens zodat we indien nodig contact met u op kunnen nemen. Om uw zoon of dochter aan te kunnen melden voor de brugklas van schooljaar 2020-2021 is het noodzakelijk dat het aanmeldingsformulier uiterlijk op NB maart 2020 op de administratie van de school is ingeleverd, maar dat ook aan de bij 2 en 3 genoemde onderdelen is voldaan.

  1. adviesformulier van de basisschool

Om toegelaten te kunnen worden tot het Montessori Lyceum is een havo-, een havo/vwo- of een vwo-advies van de basisschool nodig. Indien uw zoon/dochter op een Rotterdamse basisschool zit, ontvangt u van de school een adviesformulier met daarop een unieke code waarmee de inschrijving in het digitale systeem Onderwijs Transparant kan worden ingevoerd. Op dat adviesformulier staat ook een lijst met scholen waaruit uw kind kan kiezen. Het is de bedoeling dat u op grond van deze lijst een voorkeurslijst samenstelt en die door middel van nummers op het adviesformulier aangeeft. Vervolgens levert u het door u ondertekende adviesformulier in op de administratie van de middelbare school die op nummer 1 van de voorkeurslijst staat. Indien u uw zoon of dochter graag op het Montessori Lyceum wilt inschrijven dient het adviesformulier met aanmeldingsgegevens van de basisschool uiterlijk NB maart 2020 in ons bezit te zijn. U kunt dit formulier van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur inleveren op de administratie van de school. Pas als dit formulier in ons bezit is, is uw zoon / dochter daadwerkelijk aangemeld.

  1. een kennismakingsgesprek

Met alle leerlingen die zich willen aanmelden voor de brugklas van het Montessori Lyceum wordt een kennismakingsgesprek gevoerd. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via de administratie van de school (010-4654022). De kennismakingsgesprekken worden vanaf de kerstvakantie tot en met NB maart 2020 gevoerd. Gelieve niet te lang te wachten met het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek vanwege de ruimte in de agenda.

Informatie m.b.t. de toelating tot het eerste leerjaar.

Leerlingen die beschikken over een havo-, havo/vwo- of vwo-advies zijn automatisch toelaatbaar. Zij ontvangen na inlevering van hun adviesformulier schriftelijk een aanmeldnummer en een kopie van de voorkeurslijst zoals deze op het adviesformulier staat. Dit aanmeldnummer wordt gebruikt indien er sprake is van een loting. Ouders / verzorgers die meerdere kinderen tegelijk inschrijven voor het Montessori Lyceum wordt gevraagd aan te geven of beide kinderen een eigen aanmeldnummer willen ontvangen (waardoor ze ieder apart loten), of hetzelfde aanmeldnummer (met toevoeging a of b, waardoor ze samen loten).

Op NB april 2019 (eventueel na loting op 4 april 2019) ontvangen alle ouders/verzorgers van leerlingen via een automatische mail uit Onderwijs Transparant bericht of hun zoon / dochter wel of niet is toegelaten tot de school / brugklas van voorkeur. Ook ontvangen zij van onze school zelf een mail over het resultaat van de aanmelding.

Leerlingen die niet zijn toegelaten worden automatisch aangemeld bij de school / brugklas van tweede voorkeur. Op NB april 2019 (eventueel na loting op NB april 2020) ontvangen deze leerlingen bericht of ze geplaatst zijn. Zo niet, dan worden ze automatisch aangemeld bij de volgende school / brugklas op de voorkeurslijst. De precieze data van de plaatsingsperiode en aanmeldrondes die na NB april volgen kunt u vinden in de Plaatsingswijzer van FOKOR (www.fokor.nl)

Overaanmelding

De hoeveelheid nieuwe leerlingen die we kunnen aannemen is beperkt. We zijn een kleine school, niet alleen vanwege de fysieke beperkingen die het gebouw aan ons oplegt, maar vooral omdat we vinden dat we alleen op die manier een optimale zorg en aandacht voor leerlingen kunnen waarborgen. Dit betekent dat we maximaal 177 nieuwe leerlingen toelaten, waarvan 60 leerlingen voor de vwo-klassen en 117 leerlingen voor de havo/vwo-klassen. In het geval er meer toelaatbare leerlingen zijn dan plaatsen hebben de volgende leerlingen voorrang (mits zij voldoen aan de toelatingseisen zoals hierboven vermeld):

  1. leerlingen afkomstig van traditioneel vernieuwend basisonderwijs (Montessori, Dalton, Jenaplan, Vrije School)
  1. leerlingen met (half/stief-)broer of zus op het Montessori Lyceum Rotterdam op het moment van aanmelding

Onder de toelaatbare leerlingen wordt bij overaanmelding geloot volgens de afspraken uit de Rotterdamse Plaatsingswijzer van FOKOR.. Voor meer informatie over de aanmelding- en plaatsingsprocedure voor het voortgezet onderwijs in Rotterdam verwijzen we u naar deze plaatsingswijzer (klik hier om de plaatsingswijzer van FOKOR te downloaden)
In de afgelopen jaren hebben we na loting slechts een klein aantal leerlingen niet kunnen plaatsen.

Leerlingen met een ondersteuningsprofiel

Leerlingen die naar verwachting extra ondersteuning nodig hebben en/of die op de basisschool al ondersteund worden d.m.v. afspraken in een OPP hebben naast een kennismakingsgesprek zoals hierboven vermeld een extra gesprek met een van de leden van het zorgteam om te bespreken of de gewenste extra ondersteuning overeenkomt met wat de school kan bieden. Kijk voor meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden op het Montessori Lyceum Rotterdam op www.schoolprofielen.nl. Vragen over ondersteuningsmogelijkheden kunnen worden gesteld aan dhr. Van Beek (mbk@rml.nl).

Leerlingen die in aanmerking willen komen voor plaatsing in een vwo-klas

Voor schooljaar 2020-2021 zullen er maximaal 2 vwo-klassen gevormd worden. Plaatsing in de vwo-brugklas is alleen mogelijk als je een enkelvoudig vwo-advies hebt gekregen van de basisschool. Indien er meer aanmeldingen voor de vwo-brugklas zijn dan plaatsen, wordt er door middel van loting bepaald of een leerling in de vwo-brugklas wordt geplaatst. Het is mogelijk om in de voorkeurslijst op het adviesformulier plaatsing in de vwo-klas op het Montessori Lyceum Rotterdam als eerste keuze op te geven en plaatsing voor havo/vwo als tweede keuze, zodat er, als er sprake is van overaanmelding voor de vwo-klassen en de havo/vwo-brugklas nog niet vol zit, in de volgende ronde aangemeld kan worden voor de havo/vwo-brugklas op het Montessori Lyceum.

Leerlingen van wie het advies wordt bijgesteld naar een vwo-advies nadat de score van de eindtoets (bijvoorbeeld CITO-toets) bekend is, kunnen een verzoek indienen om alsnog in de vwo-klas te worden geplaatst. Indien er plek is zal dat verzoek worden gehonoreerd. Indien er meer verzoeken zijn dan plekken zal ook hier door een interne loting bepaald worden of een leerling wel of niet in de vwo-klas geplaatst kan worden.

Bezwaar

Indien ouders bezwaar willen maken tegen het besluit van de toelatingscommissie kunnen zij dat schriftelijk kenbaar maken bij de rector van de school, de heer J.W. Koning. Ook eventuele klachten kunnen schriftelijk ingediend worden bij de rector van de school, of bij FOKOR.

Aanmelding overige jaarlagen

Als je je wilt aanmelden voor leerjaar twee of hoger kun je je richten tot de onderstaande jaarlaagcoördinatoren:

Leerjaar 2                           mw. M. van den Berg              brg@rml.nl

Leerjaar 3                           mw. S. Ledeboer-Meermans  ldb@rml.nl

havo 4,5                              dhr. E. Berkhuysen                  brk@rml.nl

vwo 4, 5, 6                          dhr. K. Valkenburg                   vlk@rml.nl

Dit is het RML aanmeldformulier hogere jaren.