Voorlichtingsmomenten

Op donderdag 2 februari 2023 bent u van harte welkom op onze Open Dag. De deur staat open van 15.30 – 17.30 uur en van 19.00 – 21.00 uur. Inschrijven voor de Open Dag is niet nodig. 

Open lesmiddag

Woensdag 14 december 2022 en woensdag 8 februari 2023. Graag vooraf aanmelden via administratie@rml.nl (vergeet niet de naam van de leerling, basisschool en groep te vermelden)

Aanmeldprocedure voor de brugklas schooljaar 2023 2024

Om uw zoon / dochter aan te melden voor de brugklas van het Montessori Lyceum zijn de volgende dingen nodig:

  1. een ingevuld belangstellingsformulier

Dit belangstellingsformulier kunt u hier downloaden of meenemen tijdens de hierboven genoemde voorlichtingsavond voor ouders, de open lesmiddag of de open dag. U kunt het ingevulde formulier meenemen naar het kennismakingsgesprek of per post opsturen naar het Montessori Lyceum. Om de belasting van de administratie tijdens de inschrijfperiode te verlichten is het mogelijk om het belangstellingsformulier vanaf januari in te leveren. Wij verzoeken u vriendelijk om het ingevulde formulier uiterlijk 17 maart 2023 in te leveren.

  1. adviesformulier van de basisschool

Om toegelaten te kunnen worden tot het Montessori Lyceum is een havo-, een havo/vwo- of een vwo-advies van de basisschool nodig. Indien uw zoon/dochter op een Rotterdamse basisschool zit, ontvangt u van de school een adviesformulier met daarop een unieke code waarmee de inschrijving in het digitale systeem Onderwijs Transparant kan worden ingevoerd. Bij het adviesformulier ontvangt u ook een lijst met scholen waaruit uw kind kan kiezen. Het is de bedoeling dat u op grond van deze lijst een voorkeurslijst samenstelt en die door middel van nummers op het adviesformulier aangeeft. Vervolgens levert u het door u ondertekende adviesformulier in op de administratie van de middelbare school die op nummer 1 van de voorkeurslijst staat. Indien u uw zoon of dochter graag op het Montessori Lyceum wilt inschrijven dient het adviesformulier met aanmeldingsgegevens van de basisschool uiterlijk 17 maart 2023 in ons bezit te zijn. U kunt dit formulier van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur inleveren op de administratie van de school. Pas als dit formulier in ons bezit is, is uw zoon / dochter daadwerkelijk aangemeld.

  1. een kennismakingsgesprek

Met alle leerlingen die zich willen aanmelden voor de brugklas van het Montessori Lyceum wordt een kennismakingsgesprek gevoerd. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via de administratie van de school (010-4654022). De kennismakingsgesprekken worden vanaf de kerstvakantie tot en met 17 maart 2023 gevoerd. Gelieve niet te lang te wachten met het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek vanwege de ruimte in de agenda.

Informatie m.b.t. de toelating tot het eerste leerjaar

Leerlingen die beschikken over een havo-, havo/vwo- of vwo-advies zijn automatisch toelaatbaar. Zij ontvangen na inlevering van hun adviesformulier schriftelijk een bevestiging van de aanmelding en een aanmeldnummer. Dit aanmeldnummer wordt gebruikt indien er sprake is van een loting. Ouders / verzorgers die meerdere kinderen tegelijk inschrijven voor het Montessori Lyceum wordt gevraagd aan te geven of beide kinderen een eigen aanmeldnummer willen ontvangen (waardoor ze ieder apart loten), of hetzelfde aanmeldnummer (met toevoeging a of b, waardoor ze samen loten).

Indien er geen sprake is van overaanmelding ontvangen alle ouders/verzorgers van leerlingen na 17 maart 2023  via een automatische mail uit Onderwijs Transparant bericht of hun zoon / dochter wel of niet is toegelaten tot de school / brugklas van voorkeur. Indien er wel sprake is van overaanmelding zal er eerst geloot moeten worden. De loting vindt plaats op 23 maart 2023. In dat geval ontvangen de ouders/verzorgers van de leerlingen bericht uit Onderwijs Transparant op 24 maart 2023. Naast deze automatische berichtgeving van uit Onderwijs Transparant ontvangen alle ouders/verzorgers van de leerling per mail bericht over de plaatsing van hun kind. Indien er geloot moet worden, is de uitslag van de loting op 24 maart 2023 vanaf 10 uur te zien op de website van de school en kunt u aan de hand van het aanmeldnummer van uw kind zien of hij/zij geplaatst is.

Leerlingen die niet zijn toegelaten worden automatisch aangemeld bij de school / brugklas van tweede voorkeur en blijven op de wachtlijst staan voor een plaats in de brugklas van het Montessori Lyceum Rotterdam. Indien er een plek vrijkomt wordt er contact opgenomen met de (ouder(s)/verzorger(s) van de) leerling die als eerstvolgende op de wachtlijst staat. De wachtlijst blijft bestaan tot de start van het nieuwe schooljaar.  Voor meer informatie over het tijdpad van de aanmeldingsprocedure, zie De OverstapRoute van Koers/VO.

Overaanmelding

De hoeveelheid nieuwe leerlingen die we kunnen aannemen is beperkt. We zijn een kleine school, niet alleen vanwege de fysieke beperkingen die het gebouw aan ons oplegt, maar vooral omdat we vinden dat we alleen op die manier een optimale zorg en aandacht voor leerlingen kunnen waarborgen. Dit betekent dat we maximaal 174 nieuwe leerlingen toelaten, waarvan 60 leerlingen voor de vwo-klassen en 114 leerlingen voor de havo/vwo-klassen. In het geval er meer toelaatbare leerlingen zijn dan plaatsen hebben de volgende leerlingen voorrang (mits zij voldoen aan de toelatingseisen zoals hierboven vermeld):

  1. leerlingen afkomstig van traditioneel vernieuwend basisonderwijs (Montessori, Dalton, Jenaplan, Vrije School)
  1. leerlingen met (half/stief-)broer of zus op het Montessori Lyceum Rotterdam op het moment van aanmelding

Onder de toelaatbare leerlingen wordt bij overaanmelding geloot volgens de afspraken uit De OverstapRoute van Koers/VO. Voor meer informatie over de aanmelding- en plaatsingsprocedure voor het voortgezet onderwijs in Rotterdam verwijzen we u naar dit document op de website van Koers/VO (www.koersvo.nl)
In de afgelopen jaren hebben we na loting slechts een klein aantal leerlingen niet kunnen plaatsen.

Leerlingen met een ondersteuningsprofiel

Leerlingen die naar verwachting extra ondersteuning nodig hebben en/of die op de basisschool al ondersteund worden d.m.v. afspraken in een OPP hebben naast een kennismakingsgesprek zoals hierboven vermeld een extra gesprek met een van de leden van het zorgteam om te bespreken of de gewenste extra ondersteuning overeenkomt met wat de school kan bieden. Kijk voor meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden op het Montessori Lyceum Rotterdam op www.koersvo.schoolprofielen.nl. Vragen over ondersteuningsmogelijkheden op het Montessori Lyceum Rotterdam kunnen worden gesteld aan dhr. Van Beek (zoco@rml.nl), ondersteuningscoördinator.

Leerlingen die in aanmerking willen komen voor plaatsing in een vwo-klas

Voor schooljaar 2023-2024 zullen er maximaal 2 vwo-klassen gevormd worden. Plaatsing in de vwo-brugklas is alleen mogelijk als je een enkelvoudig vwo-advies hebt gekregen van de basisschool. Indien er meer aanmeldingen voor de vwo-brugklas zijn dan plaatsen, wordt er door middel van loting bepaald of een leerling in de vwo-brugklas wordt geplaatst. Het is mogelijk om in de voorkeurslijst op het adviesformulier plaatsing in de vwo-klas op het Montessori Lyceum Rotterdam als eerste keuze op te geven en plaatsing voor havo/vwo als tweede keuze, zodat er, als er sprake is van overaanmelding voor de vwo-klassen en de havo/vwo-brugklas nog niet vol zit, in de volgende ronde aangemeld kan worden voor de havo/vwo-brugklas op het Montessori Lyceum.

Indien het advies van een leerling na de eindtoets opgehoogd wordt naar een enkelvoudig vwo-advies, kan het verzoek worden ingediend om alsnog geplaatst te worden in een vwo-klas (door te mailen naar administratie@rml.nl). Dit verzoek kan alleen gehonoreerd worden als er ook daadwerkelijk nog plek is in een vwo-klas.

Bezwaar

Indien ouders bezwaar willen maken tegen het besluit van de toelatingscommissie kunnen zij dat schriftelijk kenbaar maken bij de schoolleiding. Ook eventuele klachten kunnen schriftelijk ingediend worden bij de rector van de school, of bij Koers/VO.

Aanmelding overige jaarlagen

Als je je wilt aanmelden voor leerjaar twee of hoger kun je je richten tot de onderstaande jaarlaagcoördinatoren:

Leerjaar 2                           dhr. A. Chakioglou                   chk@rml.nl 

Leerjaar 3                           dhr. A. Chakioglou                   chk@rml.nl

havo 4,5                              dhr. E. Berkhuysen                  brk@rml.nl

vwo 4, 5, 6                          dhr. K. Valkenburg                   vlk@rml.nl

Dit is het RML aanmeldformulier hogere jaren.