{{Raamwerk > nog niet klaar}


Montessorionderwijs

Het Montessori werkt vanuit de ideeën van de pedagoog Maria Montessori (1870-1952). Zij ging uit van het vermogen van kinderen om zichzelf te ontwikkelen. De kern van haar onderwijsmethode wordt meestal ondergebracht in ‘help mij het zelf te doen’. Haar uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen, door de juiste omgeving en de juiste materialen aan te bieden.

Maria Montessori, geboren in 1870, was de eerste vrouwelijke arts in Italië en werd hoogleraar in de antropologie aan de universiteit van Rome. Door nauwkeurige observaties en proefnemingen kwam Maria Montessori tot een opvoedingsmethode waardoor gehandicapte kinderen even goede leerresultaten hadden als normale kinderen. Hierna paste zij haar methode ook toe op normale kinderen.
In opdracht van de regering stichtte zij in de sloppenwijken van Rome haar “Casa dei bambini”, waarin kinderen van wie beide ouders buitenshuis moesten werken, opgevangen en begeleid werden. De resultaten waren spectaculair. Haar methode werd wereldbekend en in vele landen toegepast. Haar inzicht in en begrip voor kinderen, en haar ideeën om hen te helpen bij hun ontwikkeling tot gezonde, evenwichtige en kritische volwassenen zijn ook vandaag nog actueel en zinvol.Dr. Montessori verbleef lange tijd in Spanje en India. Ze bracht haar laatste levensjaren in Nederland door en overleed in 1952 te Noordwijk.
maria4.jpg

 

Het Montessori Lyceum Rotterdam is in 1936 opgericht……………

75 jarig bestaan groots gevierd…………………………….{{(foto met de alle leerlingen op het sportveld toevoegen}}

Alle scholen voor voortgezet montessori onderwijs in Nederland hebben met elkaar zes karakteristieken vastgesteld die voor montessorischolen voor deze leeftijdsgroep typerend zijn: 

 • Hoofd, hart en handen
 • Leren kiezen
 • Reflecteren
 • Sociaal leren
 • Samenhang in leerstof
 • Binnen en buiten school

 

De missie van het Montessoir:
‘Het Montessori Lyceum Rotterdam verzorgt voortgezet Montessori-onderwijs op havo-, atheneum- en gymnasiumniveau. Belangrijk uitgangspunt is daarbij dat leerlingen zichzelf leren kennen en hun talenten leren ontwikkelen, waardoor ze als zelfstandige, kritische en eigentijdse burgers een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Het RML biedt daartoe een inspi­rerende leeromgeving, een breed onderwijsaanbod en een uitstekende begeleiding’.

Het Montessori wil haar missie realiseren door het creëren van een pedagogisch-didactisch klimaat dat gebaseerd is op enkele voor de school fundamentele waarden. De kernbegrippen / woordparen waar vanuit ons handelen richting krijgt, zijn:

 • vrijheid en gebondenheid;
 • brede ontwikkeling en verdieping;
 • betrokkenheid en verantwoordelijkheid;
 • resultaatgerichtheid en realisme;
 • zelfstandigheid en geborgenheid.

> Goed onderwijs, hoge kwaliteit, goede resultaten. Niet alleen gericht op de cognitieve ontwikkeling, ook de sociale, emotionele, creatieve en morele ontwikkeling (hoofd, hart en handen)
> Biedt ruimte om je talenten te ontdekken en ontwikkelen (ontwikkeling zelfstandigheid)
> Kritisch burger, eigentijds  en eigenwijs,  werken aan een betere wereld.

Onze partnerscholen voor voortgezet montessori onderwijs in Nederland zijn:

Montessori College Aerdenhout                  Aerdenhout
Montessori Lyceum Flevoland                     Almere
Cosmicus Montessori Lyceum                     Amsterdam
IVKO (MSA)                                                 Amsterdam
Montessori Colege Oost (MSA)                   Amsterdam
Montessoir Lyceum Amsterdam (MSA)        Amsterdam
Montessori College Arnhem                        Arnhem
Haags Montessori Lyceum                          Den Haag
Montessori College ROC                            Eindhoven
Montessori College                                     Groesbeek
Montessori Junior College                          Groningen
Montessori College Twente                        Hengelo (O)
OSG Piter Jelles                                         Leeuwarden
Montessori College                                    Nijmegen
RSG Pantarijn                                            Wageningen
Montessori Lyceum Herman Jordan           Zeist